Unizen Unicity

Unizen Unicity

unizen ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

ราคาพิเศษ

unizen ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

ภูมิคุ้มกัน
Colostrum คือน้ำนมเหลืองจากแม่วัว ซึ่งเป็นอาหารชนิดแรกที่ลูกวัวแรกเกิดจะได้กิน โดยน้ำนมเหลืองนี้มีคุณค่าทางอาหารที่สูงมาก ประกอบไปด้วย สารโปรตีนภูมิคุ้มกัน (Immunoglobulins) สารต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย สารประกอบโมเลกุลของกรดอะมิโน และเอนไซม์ หลายชนิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารสูตรเฉพาะ เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง และป้องกันโรคต่าง ๆ ได้

สอบถาม/สั่งซื้อ